web analytics
Skip to content

Cardiff University Seminar: Performance in Place of War

Beacon for Wales Lunchtime Seminar

Performance in Place of War – engaging locally and internationally

Professor James Thompson, Professor of Applied Theatre and Associate Dean for External Relations, University of Manchester

Thursday 8th December, 12.30pm – 1.30pm, Glamorgan Council Chamber, Glamorgan Building, Cardiff University

In Place of War was awarded the THE ‘Excellence and Innovation in the Arts Award’ 2010 and has now been developing and supporting theatre and arts programmes in sites of armed conflict since 2004. It started as a research project funded by the AHRC, and has subsequently developed online resources and publications, organised seminars and conferences, and developed practical arts projects in both the UK and abroad. In the last three years it has developed an artists network that has involved practitioners from DR Congo, Kosovo, Northern Ireland, Sri Lanka and South Sudan. In the summer of 2011 it ran the first ever theatre conference in the eastern DR Congo town of Goma.

James will present the project, giving examples of different arts programmes, the varying activities of the network of artists and how it has sought to engage with both academic and non-academic audiences. One of the principles of In Place of War has been to explore how its work can relate to groups internationally and locally – and James will discuss the relation between Manchester-based activities and work that has been focused overseas. Performances by refugees within the University to family audiences will be compared to programmes for refugees in Sudan and DR Congo. In Place of War hopes to be a positive example of how arts and humanities researchers can develop projects that interact with diverse communities beyond the University.

For further information: http://www.inplaceofwar.net/

James Thompson is Professor of Applied Theatre and Associate Dean for External Relations at the Faculty of Humanities, University of Manchester. He is director of the In Place of War project – a research and practice-based initiative that works with artists who live and work in war zones. He has published widely in the field of Applied Theatre, including with colleagues ‘Performance In Place of War’ (Seagull/University of Chicago) and ‘Performance Affects’ (Palgrave). His current position involves developing the public engagement, outreach and social responsibility programmes for the University’s Faculty of Humanities.

This seminar is free to attend.

To book your place visit: http://beaconforwalesdecseminar.eventbrite.com/

And again in Welsh:

Goleufa Cymru Seminar Amser Cinio
Perfformio Yn Lle Rhyfel – ymgysylltu’n lleol a rhyngwladol

Yr Athro James Thompson, Athro Theatr Gymwysedig a Deon Cyswllt Cysylltiadau Allanol, Prifysgol Manceinion

Dydd Iau 8 Rhagfyr, 12.30pm – 1.30pm, Ystafell Gyngor Morgannwg, Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

Enillodd Yn Lle Rhyfel ‘Wobr Rhagoriaeth ac Arloesi yn y Celfyddydau’ 2010 ac mae bellach wedi bod yn datblygu a chefnogi rhaglenni theatr a chelfyddydau mewn mannau o wrthdaro arfog ers 2004. Dechreuodd fel prosiect ymchwil wedi ei ariannu gan yr AHRC, ac yn dilyn hynny mae wedi datblygu adnoddau ar-lein a chyhoeddiadau, wedi trefnu seminarau a chynadleddau, ac wedi datblygu prosiectau celf ymarferol yn y DU a thramor. Yn y tair blynedd diwethaf mae wedi datblygu rhwydwaith o artistiaid sy’n cynnwys ymarferwyr o’r Congo, Kosovo, Gogledd Iwerddon, Sri Lanka a De Swdan. Yn ystod haf 2011 cynhaliodd y gynhadledd theatr gyntaf erioed yn nhref Goma yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo.

Bydd James yn cyflwyno’r prosiect, gan roi enghreifftiau o raglenni celf gwahanol, gweithgareddau amrywiol y rhwydwaith o artistiaid a sut mae wedi ceisio ymgysylltu â chynulleidfaoedd academaidd ac anacademaidd. Un o egwyddorion Yn Lle Rhyfel oedd archwilio sut gall ei waith gysylltu gyda grwpiau rhyngwladol a lleol – a bydd James yn trafod y berthynas rhwng y gweithgareddau a wneir ym Manceinion a’r gwaith y bu canolbwyntio arno dramor. Caiff perfformiadau gan ffoaduriaid yn y Brifysgol i gynulleidfaoedd teuluol eu cymharu i raglenni i ffoaduriaid yn Swdan a Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae Yn Lle Rhyfel yn gobeithio bod yn enghraifft gadarnhaol o sut gall ymchwilwyr y celfyddydau a’r dyniaethau ddatblygu prosiectau sy’n rhyngweithio gyda chymunedau amrywiol y tu hwnt i’r Brifysgol.
Am ragor o wybodaeth: http://www.inplaceofwar.net/

Mae James Thompson yn Athro Theatr Gymwysedig ac yn Ddeon Cyswllt Cysylltiadau Allanol yng Nghyfadran y Dyniaethau, Prifysgol Manceinion. Ef yw cyfarwyddwr prosiect Yn Lle Rhyfel – menter ymchwil ac ymarfer sy’n gweithio gydag artistiaid sy’n byw ac yn gweithio mewn rhanbarthau rhyfel. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ym maes Theatr Gymwysedig, gan gynnwys gyda chydweithwyr ‘Perfformio Yn Lle Rhyfel’ (Seagull/Prifysgol Chicago) ac ‘Affeithiau Perfformio’ (Palgrave). Mae a wnelo ei swydd bresennol â datblygu’r rhaglenni ymgysylltu â’r cyhoedd, allgymorth a chyfrifoldeb cymdeithasol i Gyfadran Dyniaethau’r Brifysgol.

Gellir mynychu’r seminar hon yn rhad ac am ddim.

I archebu’ch lle ewch i http://beaconforwalesdecseminar.eventbrite.com/

Avatar
M

Writer/Screenwriter

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments (0)